ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ICSdefender
ICSdefender
10 عضو

☢️ امنیت سایبری در زیرساخت‌های حساس و حیاتی / امنیت سیستم های کنترل صنعتی و اسکادا
ICS/SCADA Security
www.ICSdefender.ir