ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@chaharrah_majazi
چهارراه/سیاسے،اجتماعے/
1719 عضو


کانال رمان :
http://eitaa.com/joinchat/2471428110C541fa720df
نقد،پیشنهاد،همکاری،
👇
@Konjnevis

مدیر تبادل 👇

@chaharrah_tabadol

کانال دوم احتیاطی
http://eitaa.com/joinchat/3416260620Cd3025d781a