ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@chaharrah_majazi
چهارراه/ CIA سی/
1711 عضو


💠کانال متمرکز بر

✅تحلیل ها از مسایل سیاسی روز ،
✅ تاریخ معاصر
✅اقدامات سازمان جاسوسی CIA

تمام مطالب کانال با اسناد معتبر و تولیدی همین کانال میباشد ❇️

کانال رمان :
http://eitaa.com/joinchat/2471428110C541fa720df
پیشنهاد
👇
@Konjnevis