ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@iliashargh
شرکت تجهیز فناور ایلیا شرق (سهامی خاص)
6 عضو

تولید نرم افزارهای واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ... (با تمرکز در علوم پزشکی) - مستقر در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی گناباد