ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@khandekon
لطف لطیفه ها😊😄😃😍
3 عضو

این کانال بر آن است لبخند بر لبان مخطب بنشاند البته از باب ادخال سرور در قلب مومن