اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @laserkar ارتباط داشته باشید.