ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mahdi_yavaran
مهدے یاوران
144 عضو

ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است

ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

خادم کانال
@hashemi_omid