ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mohandesiin
مهندسین اسوه
293 عضو

از مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران جهت همفکری و مطالبه گری دعوت به عضویت در کانال می گردد.