ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@parquet
پارکه(کیفری-قضائی)
155 عضو

@lawyershamloo
ارائه نظرات و نکات و مطالب آموزنده ، قوانین،آراء وحدت رویه،نظرات مشورتی، بخشنامه های حقوقی و قضائی می پردازد .اعضاءمحترم در صورت تمایل به ارتباط با ادمین و انتقال پیامها و نقطه نظرات خود می توانند از طریق آدرس فوق اقدام نمایند.