ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@qurantr
ترجمۀ خواندنی قرآن
258 عضو