ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ramzeamaliyat
رمز عملیات
3681 عضو

🌹 با شھـــــدا

ای ھمسفران ، بارے اگر هست ببندید ...

این خانہ اقامتگہ ما رھگذران نیست.

* وَجَعَلناٰ مَِن بَینِ اَیْدیٖھِم سَدّاً وَ مِن خَلفِھِم سَدّاً فَاَغشَینٰاھُم فَھُم لاٰ یُبْصِروُن *

(خاک مزارت ای شهید تاجی بر روی سرم)


تبادلات :

@MM_Sadat313