تصویری از محل فروشگاه شماره 3 : یزد - صفائیه (راهنمای مسافران)