🔴 تاکید می گردد : 👈 این بنگاه فقط و فقط دارای 3 شعبه مطابق با تصاویر ارسالی فوق با محل های مشخص شده روی نقشه می باشد و هیچ شعبه ی دیگری ندارد.