🔻زکات فطریه ‌ ‌ 🔹میزان فطریه : یک صاع است که معادل مبلغ حدود سه کیلوگرم قوت غالب (غذای روزمره) مورد استفاده افراد است که می‌تواند گندم (برای کسانی که بیشتر نان می‌خورند) یا برنج یا ذرت یا کشمش یا خرما و مانند این‌ها باشد.‌ ‌ 🔻شماره کارت فطریه عام:‌
۵۰۴۱-۷۲۱۱-۱۲۹۸-۹۷۸۶‌
🔻شماره کارت فطریه سادات:‌
۵۰۴۱-۷۲۱۱-۱۲۹۸-۹۷۷۸‌
شماره کارت کفاره عام:‌
۵۰۴۱-۷۲۱۱-۱۲۹۸-۹۷۹۴‌
شماره کارت کفاره سادات:‌
۵۰۴۱-۷۲۱۱-۱۲۹۸-۹۷۶۰‌
تمامی حساب ها به نام جمعیت امام رضایی ها می باشد