آزمون کاربری رایانه مجدد در روز 24 اسفند از ساعت 9 الی 12 برگزار خواهد شد.