جبرانی درس کارورزی۱ مدرس جناب آقای دکتر خلیقی پور پنج شنبه ۴ خرداد ساعت ۸ برگزار می گردد