کلاسهای مدرس جناب آقای استاد ژیان پور شنبه ۶ خرداد برگزار نمی گردد