◼️دو نقشه می خواستند پیاده کنند. در زمان رضاشاه پیاده شد، یکی اینکه اسلام را در بین‏‎ ‎‏توده ها، در بین مردم، کوچکش کردند. ‏‏یک راه دیگرش هم، که در عَرْض همین دنبال می شد، اینکه روحانیت را از دست‏‎ ‎‏مردم بگیرند؛ اینها درباری اند. اینها انگلیسی اند! خود انگلیسها تزریق می کردند، خود‏‎ ‎‏انگلیسها به مردم این طور می گفتند، که اینها انگلیسی اند؛ اینها منحرف اند؛ انگلیسی اند!‏‎ 🔘(صحیفه امام، ج9، ص393-394) 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ