🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 ای شب! فریب کافیست، روشنگر است خورشید از قله های والا، والاتر است خورشید ای سایه! پیش پایش، باید که سر گذاری از ذره های عالم، وقتی سر است خورشید دیو سیاه هر آن، مغلوب همت اوست تا وارث نگین و انگشتر است خورشید با دست های گرمش، بابای مهربان است از نسل آسمان و از حیدر است خورشید هنگام انتشار خطبه است خطبه ی نور آیینه ها بیایید، بر منبر است خورشید آری به قاف و سیمرغ، ما می رسیم آخر این روشن است روشن، تا رهبر است خورشید سیدصادق خاموشی 🌐 zil.ink/artkermanshah ⓐⓡⓣⓚⓔⓡⓜⓐⓝⓢⓗⓐⓗ