نشریه نخبگان فردا شماره دوم.pdf
5.89M
📄دوماهنامه علمی پژوهشی نخبگان فردا 🗓سری دوم،شماره دوم،اردیبهشت 1402 🔷مدیر مسئول:عطیه ملک زاده 🔶سردبیر:کیمیا صحراکرد ♦️طراح و صفحه آرا:سینا یاری 🖋ویراستار:زهرا شریف دینی،الهه خادم حضرتی 📌هیئت تحریریه:احمدرضا عبدالملکی،ابوالفضل اسدی،مریم رضایی،علی اکبر بیگی،سید مسعود مصطفوی،عبدالباسط سیدکر،مهدی حامدیخواه،احمدرضا وثاقتی،مائده صوفی نیستانی،سارا مرادی،حدیث اویس ♨️آنچه دراین شماره میخوانیم: ⚜️بیانات رهبری 📌هوش مصنوعی،آینده تاریک یا نوید بخش؟ 👤مصاحبه نشریه با جناب آقای دکتر حیدری رئیس دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی 🔰انتخاب فردا 👩‍🏫مهارت های معلمی 👨‍🏫آموزش فرنگی 📍هشتگ کاربردی 📋 روانشناسی 📚اوراق بهادار 📸گزارش تصویری فعالیت های انجمن نخبگان 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان https://eitaa.com/cfu_acac_ir