جلسه شورای صنفی دانشجو معلمان استان هرمزگان با حضور ایوب ابراهیمی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان و مدیران دانشگاه فرهنگیان هرمزگان 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان