✅📌 دانشگاه فرهنگیان یزد برگزار می کند: چهارمین همایش ملی آموزش علوم اجتماعی 💠 مقالات برتر همایش، در فصلنامه‌های مطالعات بین رشته‌ای در آموزش و پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی به چاپ خواهد رسید. آدرس سایت همایش به منظور آگاهی از اهداف، محورها، شیوه نگارش و ارسال مقالات: 🌐https://ncsse4.cfu.ac.ir ⏰ مهلت ارسال مقالات: 30 دی ماه 1402 ⏰ تاریخ برگزاری همایش: 15 اسفندماه 1402 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان یزد 🌐 روابط عمومی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان