💠 وقتی روزمره های زندگی مان به هم می ریزد، حسابی به هم می ریزیم! همه چیزها باید سر جای خودش باشد تا دلمان آرام باشد و لبمان خندان! یک بار چرا از خودمان نمی پرسیم تو کجای روزمره های زندگیمان هستی؟ چرا تو را وقتی در متن زندگی مان نمی بینیم به هم نمی ریزیم؟ تو چقدر مظلوم و غریبی و ما چقدر جفاکار و بی وفا... 🌔 @drehsanpouresmaeill