اینورتر جوشکاری RECT - ZX7 501 مصرف بهینه برق پر قدرت و صنعتی دارای IGBT بسیار قدرتمند قابلیت کار در شیفت های مختلف کاری قابلیت ذوب الکترودهای 2/5 الی 6 بطور مداوم قابلیت جوشکاری انواع الکترودهای قلیایی، روتیلی، سلولزی و ... کاربـرد درصنایـع نفت وگاز، پتروشیمـی، مخـازن تحـت فشار، اسکلت فلـزی و صنایع وابسته متعلقات: دو عدد دسته فیش نری