به اطلاع افرادیکه بدون واریز ورودیه به حساب هیات صرفا در سایت ثبت نام نموده اند می رساند تنها ثبت نام کسانی کامل محسوب می گردد که در سایت ثبت نام و تصویر فیش واریزی خود را به شماره همراه ذکر شده در ایین نامه ارسال نمایند. در غیر اینصورت ثبت نام قابل قبول نبوده و مورد تایید نیست و پس از تاریخ ذکر شده مشمول افزایش ورودیه خواهند گردید. هیات شطرنج شهرستان اصفهان