من هَمان رانده شده از درِ غِیرم ارباب..! نیست غیرِ از تـو مَـرا هیچ خَریدار °•حُسین ..