🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟 شماره کارت حاج آقای قاسم پور ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۶۶۵۴-۴۵۰۳ جهت اهدای نذورات برای افطاری 🙏🙏🙏