/ شماره ۳۰۹۷ 🔹سال شصت و ششم 🔹سه‌شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ 🔸تصویر جلد: https://kayhanbacheha.ir/1182 🆔 @keyhanbacheha