/ شماره ۳١٠٠ 🔹سال شصت و ششم 🔹سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱ 🔸تصویر جلد: https://kayhanbacheha.ir/1193 🆔 @keyhanbacheha