باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد گاهی بهشت در دل آتش فراهم است @Saadatmandian_Fatemeh