🔻مهارت در رسانه ها 🔹 بولتن خبری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در اسفند ماه 1401 ▶https://b2n.ir/g27567 📌 کانال اطلاع رسانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 🆔 @maharattvto 🆔 @prtvto_ir