✅ دریافت سود های کوچک که در دوره آموزش دادیم نتیجش این سود ها میشه 👌🏻😉 ۱۳۸+۶۹+۲۳۰+۶۹+۱۳۸=۶۴۴ 🔸 @meysamdeimygold