minusaa
مینوسا
@minusaa
🌱تن پوشی از جنس بهشت

🪡🧵فلسفه وجودی مینوسا در این خلاصه می‌شود که یک ایرانی می‌تواند در عینِ اصالت، پوششی متمایز و بروز داشته باشد.


📬 ارسال: پیک در شیراز
پست به سراسر مملکت

📦✒️ثبت سفارش:
@Minusaa_admin
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @minusaa ارتباط بگیرید.