بازدید مدیریت محترم حوزه های علمیه های برادران از مرکز زبان و گزارش دهی برنامه ها ومراکز در دست و راه اندازی پروژه های در دست اجرا باحضور جمعی از کادر و اساتید محترم مرکز زبان روز پنجشنبه ۱۴۰۲٫۰۸٫۱۹