بسیار بسیار مهم عزیزانی که تمایل به اعزام به خارج داشته باشند، خواهشا نسبت به ثبتنام تسریع فرمایند