🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 🥳 حضور نابغه هوشمند در نمایشگاه رفاهی کارکنان علوم پزشکی اصفهان واقع در دانشگاه علوم پزشکی ساختمان پژوهش ها