🟢 تقویت مهارت های اجتماعی : بازی های رومیزی معمولا به صورت گروهی بازی میشوند و بازیکنان باید در کنار هم کار کنند تا به هدف مشترک برسند این تجربه میتواند باعث تقویت مهارت های اجتماعی بازیکنان مثل همکاری ، ارتباط برقرار کردن، قدرت مذاکره و رهبری شود.