🎲 بازی های رومیزی 🎲 بازی های رومیزی در جمع خانواده باعث ایجاد خنده و اتحاد میشود و این مسئله کمک میکند تا اعضا خانواده با یکدیگر همدل و یک صدا بشوند و بجای حل مشکلات در جمع دیگری،آن را در جمع خانواده به بهترین شکل مورد بررسی قرار دهند. 🌐 @nabeghehooshmand