هوش مالی ✳ یکی از ثمرات هوش مالی،توانایی بودجه بندی مالی داشتن است. بودجه بندی مالی به انسان کمک میکند تا شخص بتواند با هر درآمدی در آخر ماه یک سرمایه گذاری خوبی داشته باشد. 🌐 @nabeghehooshmand