از متقاضیان تقویم تقاضا میشود جهت دریافت تقویم در اسرع وقت به جامعه ی نابینایان مراجعه فرمایند با تشکر