بامیدخدا 197مین سمینار علمی با موضوع «فهم تبیاناً لکلّ شیء بودن قرآن کریم» از ساعت 4 تا 5 عصر سه‌شنبه 7 آذرماه 1402 همزمان با ایّام فاطمیۀ اوّل با ارائۀ سرکارخانم دکتر منصوره شایسته در محل ساختمان کرامت تشکیل خواهد شد. بلطف خدا امکان شرکت در سمینار بصورت حضوری همچنین از طریق لینک https://quranlsn.ir فراهم است. «کانون زبان قرآن»