✅ ارائه دکتر حشمتی، مدیر دفتر مدیریت دارایی‌ فیزیکی شرکت توزیع برق مشهد ایشان به ارائه تجربیات موفق شرکت توزیع برق مشهد در زمینه پیاده‌سازی مدیریت دارایی‌های فیزیکی از سال ۱۳۹۳ تا کنون و ارتقاء شاخص‌های مرتبط پرداختند. | عضو شوید👇 https://eitaa.com/reliatree