6273811146033870
(روش بزنید کپی میشه) شماره کارت وقف خانواده‌های نیازمند