🚩 انتشار کتاب اسماعیلیان در هند کتاب اسماعیلیان در هند توسط انتشارات شیعه شناسی منتشر شد. در مقدمه این کتاب آمده است: 🔸با وجود داشتن پيشينه کهن، ايفای نقش مهم در تاريخ اسلام، و وسعت و پراکندگی پيروان، سخن ناگفته درباره اسماعيليان در سرزمين‌های اسلامی بسيار است. اسماعيليان با وجود همه محدوديت‌ها به موفقيت‌های بسياری نايل گرديدند، تا جايی که موفق به تشکيل دولت مستقل گشته و دعوت خود را به سرزمين‌های دور، از جمله شبه قاره هند نشر دادند. مذهب اسماعيلی در سرزمين هند تاريخ پر فراز و نشيبيی دارد، به‌گونه‌ای که در برخی از مقاطع تاريخی در صحنه‌های سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تأثير‌گذار بوده است. 🔸شبه قاره هند يکی از مراکز قديمی تمدن و فرهنگ در جهان، دارای مردمانی با ويژگی های سياسی، اجتماعی و فرهنگی خاص خود است که آنان را از ديگر ملل دنيا متمايز ساخته است. نظام بسته طبقاتی، پراکندگی قدرت سياسی، ارزش و احترام ساکنان هند به دين و باورهای مذهبی همه انسان‌ها، و بيزاری از جنگ و نفرت از کشتار، مهم‌ترين ويژگی های سياسی و فرهنگی آنان محسوب می گردد. 🔸تاريخ هند را مي‌توان به شش دوره تقسيم نمود: دوره باستان، عصر اعراب، دوره ترکان، دوره گورکانيان (مغولان)، عصر استعمار و دوره استقلال: اين اثر می کوشد فراز و فرود تاريخ زندگي اسماعيليان را در هندوستان از ورود اسلام و ـ در واقع ـ عصر اعراب تا دوره استقلال هند بررسی کند. 🔹فصل اول به اجمال جغرافيای تاريخی سند، فتح اين منطقه، ورود اسلام‌، تحرکات امويان و عباسيان در هند و تأسيس نخستين حکومت‌های مستقل مسلمان در منصوره و ملتان را مطرح کرده است. از آن‌رو که آغاز ورود اسماعيليان از منطقه سند بوده و اين خطه نقش مهمي در تاريخ اسماعيليان هند داشته، تأکيد بر سرزمين سند بيشتر است. در اين فصل همچنين شرح مختصری از تاريخ اسماعيليان و ورود آنان به سرزمين هند و فعاليت‌های جلم بن شيبان آمده و با وجود همزمانی فعاليت‌های جانشينان او با غزنويان، به منظور پيوستگی موضوع اسماعيليان، اقدامات آنان در دوره اعراب نيز تشريح شده است. 🔹فصل دوم تاريخ اسماعيليان در دوره ترکان را متذکر می شود. حملات غزنويان به هند و تقابل آنان با اسماعيليان، اقدامات دولت اسماعيلی سومره و فعاليت‌های اسماعيليان بهره و خوجه از مهم‌ترين موضوعات اين فصل به شمار می آيد. 🔹فصل سوم تاريخ اسماعيليان دوره گورکانيان را بررسی می کند و تا استقلال هند ادامه می يابد. 🔹فصل چهارم و آخر نيز تشکيلات عقيدتی و سازمانی اسماعيليان را، که نقش بی بديلی در انتشار و استمرار عقايد اسماعيليان و حيات سياسی آنان داشت، کاويده است.