گزارشی از فعالیت های علمی موسسه شیعه شناسی از ابتدای تاسیس تاکنون. گزارش اول: کنفرانس ها و نشست های علمی.