حجم رسانه بالاست
از کلید مشاهده در ایتا استفاده کنید
Levergah, the beautiful one of bakhtiari Zardkooh mountains in Iran. لورگاه، آبشاری از دل کوه از کوهستان های بختیاری زردکوه copyright: Instagram mv.irangard @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت پیوند دعوت به ویراستی: https://virasty.com/r/QuE