♦مرکز پژوهش‌های مجلس: ایران، روسیه و چین منظومه اینترنت ماهواره‌ای تشکیل دهند 🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به الزام توسعه اینترنت زمینی برای جلوگیری از سلطه اینترنت ماهواره‌ای پرداخته و پیشنهاد کرده است ایران، روسیه و چین کنسرسیومی مشترک برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای خود تشکیل دهند. 🔹نماینده ایران در شصتمین کمیته فرعی Copuos در فوریه ۲۰۲۳، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را ناقض اصل برابری حاکمیت اعضای سازمان ملل دانسته و گفته بود: «اکنون به خوبی آشکار شده است که استارلیک صرفا یک پروژه غیرنظامی نیست و دارای اهداف نظامی به عنوان عنصری برای نظامی‌سازی و تقویت یک مسابقه تسلیحاتی در فضا برای تهدید امنیت ملی کشورهاست. @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت پیوند دعوت به ویراستی: https://virasty.com/r/QuE