اکنون حضور رئیس دانشگاه گیلان در جشن ازدواج دانشگاهیان گیلان و قول بهره برداری از خوابگاه متاهلین از ترم آینده 🍃🍂🍃