🔹ثبت بیش از ۴۵۰ زمین‌لرزه در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بیش از ۴۵۰ بار لرزید. https://news.ut.ac.ir/fa/news/34677 @UT_NEWSLINE