🔹تجربه شکل جدیدی از اجرای اصل ۱۶۵ قانونی اساسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | جلسه دادگاه به صورت مجازی و علنی برای دانشجویان پخش شد + نظر استاد شکل جدیدی از اجرای اصل ۱۶۵ قانونی اساسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تجربه شد. https://news.ut.ac.ir/fa/news/34683 @UT_NEWSLINE