🔹راه‌اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران در قلب شهر تهران | محدوده جغرافیایی ناحیه نوآوری تهران کجاست؟ + توضیحات رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از راه‌اندازی ناحیه نوآوری دانشگاه تهران در منطقه ۶ شهرداری تهران خبر داد و گفت: ناحیه نوآوری دانشگاه تهران با راهبری و مدیریت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت خواهد کرد. https://news.ut.ac.ir/fa/news/34686 @UT_NEWSLINE